Biopsychosociale context

Op deze leeftijd hebben de meeste mensen een vaste partner. Aan het eind van deze levensfase wonen de meeste mensen ook samen met deze partner en de meerderheid (52% van de mannen, 58% van de vrouwen) is getrouwd. Deze levensfase staat voor veel mensen in het teken van het krijgen en opvoeden van kinderen. Ruim twee derde van de 35- tot 40-jarigen woont in een leefverband waarin zij de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en de opvoeding van een of meer kinderen (een gezin). Niet iedereen kiest ervoor om kinderen te krijgen en bovendien stellen vrouwen het krijgen van

kinderen langer uit dan enkele decennia geleden. Bij de geboorte van het eerste kind is de vader gemiddeld 32,4 jaar en de moeder gemiddeld 29,4 jaar. Dit heeft gevolgen voor de vruchtbaarheid, omdat het vanaf 30 jaar langer duurt om zwanger te worden en bovendien de kans dat het lukt om zwanger te worden aanzienlijk daalt. Hierdoor blijven meer stellen onvrijwillig kinderloos. Het aantal huishoudens met thuiswonende kinderen is de afgelopen decennia onder 25- tot 35-jarigen afgenomen van 54% in 1981 tot 29% in 2019 Zwangerschap en de zorg voor jonge kinderen gaan gepaard met belangrijke biologische, psychologische en sociale veranderingen. Onder invloed van hormonale veranderingen verandert het lichaam van de vrouw tijdens de zwangerschap: haar buik en borsten worden groter, het kraakbeen en de (ophang)banden (van de baarmoeder) worden soepeler (waardoor er soms klachten zijn van overrekking), de doorbloeding van de geslachtsorganen neemt toe en de huid wordt gevoeliger. In het eerste trimester zijn veel vrouwen misselijk en moe, in het tweede trimester zijn er relatief weinig lichamelijke klachten, maar in het laatste trimester kunnen vermoeidheid en rug- en bekkenklachten toenemen. Soms zijn er complicaties, zoals zwangerschapsvergiftiging. De overgang naar ouderschap kan gepaard gaan met een breed scala aan emoties, variërend van blijdschap en trots over het komend ouderschap tot angst voor het verlies van autonomie of voor het dragen van verantwoordelijkheid voor een kind. Er kan ook sprake zijn van onzekerheid of ambivalente gevoelens over de zwangerschap. De bevalling is fysiek en emotioneel een heftige ervaring, zowel voor vrouwen als mannen. Vervolgens vindt vaak een zware periode plaats, waarin ouders moeten wennen aan de enorme verandering in hun leven en ze moe zijn door het tekort aan slaap, de voedingen en de veelheid aan zorg die de baby vraagt. Op sociaal vlak brengt een zwangerschap veranderingen omdat door de nieuwe persoon in het gezin nieuwe relaties worden opgebouwd. Vooral voor vrouwen verandert de sociale context ook doordat ze minder gaan werken (twee op de vijf vrouwen) of stoppen met werken (één op de elf vrouwen). Uiteindelijk vinden ouders meestal een nieuwe balans, maar dit heeft tijd nodig. Het zich vooraf realiseren dat het krijgen van een kind impact heeft op de relatie en op het seksleven kan helpen bij het terugvinden van deze balans

Lichaamsbeeld De enorme veranderingen van het lichaam van de vrouw tijdens de zwangerschap hebben invloed op het lichaamsbeeld. Vrouwen die vóór de zwangerschap lijnden, stoppen hier meestal mee tijdens de zwangerschap, en dit kan zorgen voor eetbuien en voor een gevoel van controleverlies. Ook zijn er vrouwen die meer tevreden zijn over hun lichaam, vooral als de zwangerschap goed te zien is. Ongeveer één op de acht vrouwen voelt zich aantrekkelijker, ongeveer één op de vier minder aantrekkelijk. Ook mannen kunnen wisselend staan tegenover het veranderende uiterlijk van hun vrouw. Vooral wanneer partners hierin van elkaar verschillen (de zwangere vrouw voelt zichzelf aantrekkelijker, de partner vindt haar minder aantrekkelijk, of andersom), kan dit voor spanning in de relatie zorgen. Na de zwangerschap is er een piek in ontevredenheid over het lichaam, vooral met betrekking tot het lichaamsgewicht, maar ook over striae (zwangerschapsstrepen) of over slappere huid en borsten.   Verliefdheid en (seksuele) relatievorming Aan het begin van deze levensfase worden nog veel nieuwe partnerrelaties gevormd. Voor alle levensfasen geldt dat partners aan het begin van een nieuwe relatie vaak erg verliefd zijn: ze zijn sterk op de ander gericht, denken de hele dag aan hem/haar en zien alleen de positieve kanten (de ‘roze bril’).56 De romantiek en passie van het begin gaan geleidelijk over in een meer kameraad­schappelijke vorm van liefde. Veel stellen gaan na de kennismakingstijd samenwonen of trouwen. Ze zijn dan eerst nog een tijd samen voordat er (eventueel) kinderen komen. Als die er komen, verandert de relatie tussen de partners. Na de bevalling staat het leven van veel partners helemaal in het teken van het kind en zijn ze ineens meer ouders dan geliefden. Er moet dan een balans gevonden worden tussen de rol van ouder en de rol van partner. Gemiddeld neemt de relatietevredenheid dan (tijdelijk) af, maar dit geldt niet voor iedereen. In Amerikaans onderzoek gaf ongeveer 10% van longitudinaal gevolgde stellen aan dat de relatie verbeterde na het krijgen van kinderen en ongeveer een derde zei dat de kwaliteit van hun relatie gelijk was gebleven.  Seksuele interesse en gevoelens bij seks In langdurige relaties kan de seks (steeds) beter worden, omdat de kennis van elkaar, de intimiteit en het vertrouwen groeien. Maar de zin in seks kan ook geleidelijk afnemen, bijvoorbeeld doordat werk en/of de zorg voor kleine kinderen alle energie en aandacht opeisen of doordat de spanning van het elkaar ontdekken en veroveren, verdwenen is. Gemiddeld neemt het seksueel verlangen binnen langdurige relaties sterker af bij vrouwen dan bij mannen. In relaties die korter dan een jaar duren heeft 86% van de mannen en 79% van de vrouwen minstens een paar keer per week zin in seks. Na 5 jaar is dit afgenomen tot respectievelijk 70% en 29%.47 In heteroseksuele relaties neemt het verschil in verlangen tussen partners daarom gemiddeld toe. Seksuele tevredenheid is in deze levensfase niet erg verschillend van andere levensfasen en hierin verschillen mannen en vrouwen nauwelijks van elkaar. Mannen en vrouwen verschillen wel in de mate waarin ze plezier beleven aan seks: 83% van de mannen geniet vaak of altijd van seks, tegenover 67% van de vrouwen.

Wanneer mensen (gedurende langere tijd) zwanger proberen te worden, kan dit een negatief effect hebben op het seksueel verlangen. Dit kan een gevolg zijn van gevoelens van teleurstelling en onzekerheid over het uitblijven van de zwangerschap of van de te sterke nadruk op het voortplantingsaspect van seks. Mannen kunnen het gevoel krijgen dat ze moeten presteren of dat hun partner alleen nog maar seks wil om zwanger te worden. Tijdens de zwangerschap, is de behoefte aan geslachtsgemeenschap bij zowel vrouwen als mannen gemiddeld iets lager in het eerste trimester en veel lager tijdens het derde trimester9 De verschillen tussen zwangere vrouwen zijn erg groot, met name in het tweede trimester. Sommige vrouwen hebben door zwangerschapskwalen en hun veranderde lichaam minder zin. Andere hebben juist meer zin, omdat ze zichzelf mooier vinden of door de verhoogde doorbloeding van de vagina makkelijker opgewonden raken of kunnen klaarkomen. Wanneer de zwangerschap gecompliceerd verloopt, zoals met pijn of overmatige misselijkheid, neemt de interesse in seks sterker af. Na de bevalling nemen het vermogen om een orgasme te krijgen en de behoefte aan seks weer geleidelijk toe. Een orgasme kan nog wel enige tijd anders blijven aanvoelen en de behoefte aan seks blijft vaak wel minder dan voor de zwangerschap.

Seksueel gedrag

 In deze levensfase is de overgrote meerderheid van de mensen seksueel actief: ongeveer negen op de tien mannen en vrouwen geeft aan seks te hebben gehad met een partner in de afgelopen 6 maanden, en dat is meer dan in alle andere levensfasen. Van de vrouwen had 6% meer dan één partner in het afgelopen half jaar, bij mannen is dit 21% en dit is relatief hoog vergeleken met voorgaande levensfasen. Van de mensen met een vaste partner heeft 9,5% van de mannen en 3,1% van de vrouwen het afgelopen half jaar ook seks gehad met anderen. Tijdens de zwangerschap neemt de mate waarin stellen elkaar zoenen en strelen niet af, maar alle andere vormen van seksueel gedrag wel. Over het algemeen neemt de frequentie van geslachtsgemeenschap iets af in het eerste trimester, is het tijdens het tweede trimester zeer variabel en neemt het sterk af tijdens het derde trimester. Tot aan de zevende maand hebben de meeste stellen nog wel geslachtsgemeenschap, in de achtste maand is dat ongeveer de helft tot driekwart van de stellen. In de negende maand neemt dit af tot ongeveer een derde. Ongeveer 10% van de stellen heeft gedurende de hele zwangerschap geen geslachtsgemeenschap. Veel zwangere vrouwen en hun partners zijn bang dat geslachtsgemeenschap de baby kan beschadigen of de bevalling op gang kan brengen. Normaal gesproken is deze angst onterecht, tenzij er sprake is van bloedverlies, gebroken vliezen en/of vruchtwaterverlies, een placenta die geheel of gedeeltelijk voor de uitgang van de baarmoeder ligt of een dreigende vroeggeboorte. Vlak na de bevalling hebben de meeste stellen een aantal weken helemaal geen geslachts­gemeenschap. Gemiddeld hebben stellen na twee tot vijf weken wel weer niet-coïtaal seksueel contact en vanaf ongeveer 6 weken langzamerhand geslachtsgemeenschap. Seksfrequentie blijft vaak wel lager dan voor de zwangerschap. De masturbatiefrequentie van mannen blijft redelijk constant tijdens en na de zwangerschap. Voor vrouwen is dit ook het geval tijdens de zwangerschap, maar na de bevalling volgt een periode van enkele maanden waarin zij niet masturberen.

Verliefdheid en (seksuele) relatievorming

Wanneer mensen op deze leeftijd een relatie verbreken of hun partner verliezen door overlijden, willen zij meestal in de nabije toekomst wel weer een nieuwe partner. Niet iedereen weet deze wens te realiseren. Hoe ouder iemand is bij een scheiding of het overlijden van de partner, des te lastiger het is om een nieuwe partner te vinden. Ook het hebben van kinderen werkt belemmerend: ouders met thuiswonende kinderen hebben minder gelegenheid om een nieuwe partner te ontmoeten of stellen het aangaan van een nieuwe relatie bewust uit. Omdat kinderen na een scheiding vaker bij hun moeder wonen, gaan vrouwen na scheiding minder vaak een nieuwe relatie aan. Bovendien hebben vrouwen vaker een voorkeur voor een latrelatie boven opnieuw samenwonen of trouwen. Van de mannen die tussen 2000 en 20019 zijn gescheiden, woonde de helft binnen vier jaar weer samen. Bij vrouwen was dit één op de drie

Seksueel gedrag

Seksueel gedrag verandert in deze levensfase niet noemenswaardig. Zesentachtig procent van de mannen en 72% van de vrouwen masturbeert wel eens en 79% van de mannen en 36% van de vrouwen kijkt wel eens naar erotische beelden. Achtentachtig procent van de mannen en 80% van de vrouwen had de afgelopen 6 maanden seks met een partner. De frequentie van seks met een partner is in deze levensfase niet veel lager dan in de voorgaande fase. Net als in voorgaande levensfasen had 5% van de mannen en 2% van de vrouwen het afgelopen half jaar seks met iemand op internet

Seksuele interesse

 en gevoelens bij seks Het seksleven lijkt minder sterk te worden bepaald door opwinding en presteren en sterker door gedachten, gevoelens en intimiteit. In een onderzoek onder Amerikaanse 70-plussers bleek dat meer dan 67% tevreden tot zeer tevreden was met hun huidige niveau van seksuele activiteit, terwijl niet meer dan 30% van de onderzochten de voorafgaande maand seksueel actief was geweest. Van degenen die niet seksueel actief waren, was 59% hier (zeer) tevreden mee.80 Seksueel verlangen neemt in de vierde levensfase verder af. In een Amerikaans onderzoek gaf 36% van de mannen en 5% van de vrouwen van 75 jaar en ouder aan wekelijks tot dagelijks aan seks te denken. Onder 60- tot en met 74-jarigen was dit nog 53% van de mannen en 14% van de vrouwen. De verliezen (van dierbaren, status, macht en/of lichamelijke gezondheid) waarmee de laatste levensfase veelal gepaard gaat, kunnen hun weerslag hebben op het seksuele verlangen. Iemand kan bijvoorbeeld minder zin hebben als gevolg van rouw, schuldgevoel of angst om onaantrekkelijk gevonden te worden. Seksuele tevredenheid wordt onder meer bepaald door de manier waarop de persoon en zijn of haar eventuele partner, veranderingen beoordeelt en hoe men hiermee omgaat. Dat geldt ook in andere levensfasen. Mensen die onzeker of onwetend zijn over normale verouderingsverschijnselen, houden soms krampachtig vast aan het oude patroon van vrijen, hetgeen kan leiden tot een negatieve spiraal van falen, faalangst en vermijding van lichamelijk contact. Mensen die bij een nieuwe situatie de eigen voorkeuren en verwachtingen bij kunnen stellen, en die compenserende strategieën kunnen ontwikkelen, zijn meer tevreden over het seksleven.

De volgende webcambabes zijn nu live!

Klik en geniet van een mooie dame die veel en soms heel veel voor je wil doen.

mylaangelreal (21)

Hallo, Mijn nickname is mylaangelreal. Ik ben ondertussen 21 jaar…

lizzyjo (19)

Hoi hoi, Ze noemen mij lizzyjo. Ik ben ondertussen 19…

ladycrystal (20)

Hee, Iedereen noemt mij ladycrystal. Mijn leeftijd is 20. Ben…

Italian Swiss Colony

anggie (26)

Hey, Mijn camnaam is anggie. Ik ben een stoute vrouw…

belindayjosep (19)

Hello, Even voorstellen dan maar, mijn naam is belindayjosep. Ik…

Cali

penelope (28)

Hi hi, Ik heet, zeg ik niet! Noem mij maar…